VietChristian
VietChristian
svtk.net

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 744 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 15:34:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, , US6200.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Rao cho kẻ phu tù được tự do (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Giảng đạo Chúa cách dạn dĩ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Giá Trị Của Bạn Trước Mặt Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Thêm Sức & Giữ Vững (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.