VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Người Lãnh Đạo

Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/30/2014; 522 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 2:53:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.