VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Summer Photo

Đấng Christ Chịu Thương Khó Như Chiên Con Lễ Vượt Qua

1 Cô-rinh-tô 5:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2014; 1560 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/11/2024 1:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.