VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Đức Chúa Jêsus Khóc Thành Jêrusalem

Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 807 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.