VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 698 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.