VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Khi Đá Không Còn Chồng Lên Nhau

Ma-thi-ơ 23:37-39; Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/28/2014; 618 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 5:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 23, Ma-thi-ơ 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 23, Ma-thi-ơ 24.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.