VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Nhìn Xem Đấng Đã Chịu Treo Lên Để Được Sống

Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 482 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 2:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3325.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Điều Phải Có Của Người Chúc Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Cầu Xin Những Việc Lớn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Người Mạnh Mẽ Và Dũng Cảm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.