VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Tạ Ơn Chúa (Phần 3)

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/15/2015; 873 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 12:58:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.