VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Biết Ơn Và Vô Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 903 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, 2 Cô-rinh-tô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, 2 Cô-rinh-tô 9.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.