VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Tiếng Gọi Của Đấng Yêu Ta

Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 787 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 20:41:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.