VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Lý Do Truyền Giáo

Ma-thi-ơ 10:24-39
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 46.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.