VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Cương Quyết Tiến Thập Tự

Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 444 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 23:27:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Lá.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.