VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thập Tự Giá Là Điên Dại Hay Quyền Phép Của Đức Chúa Trời?

1 Cô-rinh-tô 1:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/14/2017; 228 xem
Xem lần cuối 10/7/2019 23:10:39
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US16496.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Điều Phải Có Của Người Chúc Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Mục đích và Quyền năng của kinh nghiệm Ngũ Tuần (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.