VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Autumn Photo

Chúa Chết Vì Ai?

Mác 15:21-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 654 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2023 7:0:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 15.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.