VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Chúa Không Chọn Chúng Ta Cho Quá Khứ Nhưng Cho Tương Lai

Thi-thiên 30:5; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 928 xem 16 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.