VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay

An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay

Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 378 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:34:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.