VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Giải Pháp Cho Nan Đề Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 426 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2021 14:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.