VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Khiêm Nhường Để Học Hỏi

Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2017; 485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.