VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Spring Photo

Chúa Vẫn Còn Tể Trị

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 645 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 11:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, Ê-sai 63.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, Ê-sai 63.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.