VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Vừa Muốn Vừa Làm

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/10/2018; 365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.