VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Được Gửi Đi

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 177 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 8:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US13176.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Đổi Tâm Linh Thay Đổi Sự Hiểu Biết (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)3
2Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Lòng Cam Kết Làm Môn đồ của Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Những Dấu Hiệu Của Sự Tái Sanh (Pastor Michael Faber)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.