VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Sự Ưu Tiên Lắng Nghe Lời Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/1/2018; P: 7/2/2018; 306 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 3:14:12
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.