VietChristian
VietChristian
nghe.app
Summer Photo

Tình Chúa Trên Thập Tự

Lu-ca 23:33-43; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/19/2019; P: 5/7/2019; 387 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 18:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.