VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2747 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 10:9:48
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 21, Mác 11, Lu-ca 19, Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 21, Mác 11, Lu-ca 19, Giăng 12.

Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US2720.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Không Còn Là Nô Lệ (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2
3Thân Thể Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Có Những Niềm Riêng Được Bày Tỏ Bằng Tiếng Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.