VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Độ Nhìn 20:20 Cho Khải Tưởng Trong Năm Mới

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 28.38 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, 2 Sử-ký 20, Giăng 20, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, 2 Sử-ký 20, Giăng 20, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.