VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Ngợi Khen Chúa Đem Lại Sự Giải Cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2024 2:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Ê-phê-sô 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.