VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Ai Đã Giết Chúa Giê-xu?

Ma-thi-ơ 27:11-18,21-30; Ê-sai 53:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 308 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 3:8:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27, Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27, Ê-sai 53.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.