VietChristian
VietChristian
svtk.net

Spring Photo

Giao Ước Mới

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1790 xem 28 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Làm Môn Đệ Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.