VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Lễ Ngũ Tuần

1 Cô-rinh-tô 1:4-9; 2 Sử-ký 5:11-14; 1 Cô-rinh-tô 5:7-8; Giăng 4:35-36; Ma-thi-ơ 24:31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/31/2020; P: 6/30/2020; 433 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 1, 2 Sử-ký 5, 1 Cô-rinh-tô 5, Giăng 4, Ma-thi-ơ 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 1, 2 Sử-ký 5, 1 Cô-rinh-tô 5, Giăng 4, Ma-thi-ơ 24.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.