VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

A-ghê 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/18/2021; P: 7/23/2021; 189 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 17:39:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:12-2:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/11/2021; P: 7/16/2021; 311 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 17:2:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/20/2021; P: 6/25/2021; 434 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 8:30:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/30/2021; P: 6/4/2021; 521 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 17:24:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/23/2021; P: 5/28/2021; 248 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 6:46:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 8:11-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/16/2021; P: 5/21/2021; 570 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 19:40:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2021; P: 4/22/2021; 465 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 7:14:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/11/2021; P: 4/16/2021; 562 xem 14 lưu
Xem lần cuối 28.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2021; P: 4/8/2021; 463 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 1:46:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/2/2021; P: 4/3/2021; 373 xem 8 lưu
Xem lần cuối 28.87 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 79  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.