VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2020; P: 9/13/2020; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 13:32:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/23/2020; P: 8/28/2020; 481 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 22:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:0-5:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2020; P: 8/21/2020; 388 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 1:23:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 584 xem 17 lưu
Xem lần cuối 19.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 554 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 12:57:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 613 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 9:33:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/5/2020; P: 7/8/2020; 625 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 2:1:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 645 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 18:18:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 472 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 0:5:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/7/2020; P: 6/12/2020; 573 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 14:48:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 76  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.