VietChristian
VietChristian
svtk.net

Dân-số Ký 13:21-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 1706 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 16:1:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:23-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/15/2015; P: 8/19/2015; 1278 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 2:32:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1973 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 16:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1599 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 8:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1587 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2015; P: 7/28/2015; 1989 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 1556 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2358 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:48:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2294 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1463 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 5:39:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.