VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Dân-số Ký 13:21-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 1757 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 4:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:23-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/15/2015; P: 8/19/2015; 1334 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 18:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 2033 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1627 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1639 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 8:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2015; P: 7/28/2015; 2049 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 22:41:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 1602 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 13:16:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2419 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2334 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 3:54:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1508 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 5:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.