VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Dân-số Ký 13:21-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 1688 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 22:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:23-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/15/2015; P: 8/19/2015; 1268 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 20:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1954 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 13:47:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1574 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:57:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1571 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 6:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2015; P: 7/28/2015; 1968 xem 26 lưu
Xem lần cuối 43.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 1529 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2339 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 13:51:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2269 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 21:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1440 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 6:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.