VietChristian
VietChristian
httl.org

Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1556 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 3:45:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2125 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 1825 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 1891 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 6:51:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1623 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 0:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1591 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 17:14:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 1900 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 8:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/26/2015; P: 5/2/2015; 1746 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 15:48:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2120 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 21:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1587 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:13:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.