VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1570 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 10:20:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2142 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 3:44:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 1846 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 1920 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1645 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 2:18:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1610 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 1923 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 5:21:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/26/2015; P: 5/2/2015; 1754 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 2:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2146 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 10:17:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1604 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 7:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.