VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1601 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2196 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 11:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 1906 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 17:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 1988 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 13:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1688 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1647 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 22:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 1973 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 2:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/26/2015; P: 5/2/2015; 1789 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 19:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2191 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 10:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1675 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.