VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 2214 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:9:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1655 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:35:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 25:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1727 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 19:50:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/16/2015; P: 1/20/2015; 1171 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1902 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 2:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 2115 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1311 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/21/2014; P: 12/30/2014; 858 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 8:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 958 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 17:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/14/2014; P: 12/16/2014; 1428 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 40  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.