VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 2292 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1717 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 25:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1808 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/16/2015; P: 1/20/2015; 1235 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:33:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1965 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 8:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 2191 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 15:59:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1395 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 13:43:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/21/2014; P: 12/30/2014; 916 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 9:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 1039 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 20:55:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/14/2014; P: 12/16/2014; 1515 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 10:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 40  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.