VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1302 xem 36 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 5:49:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/21/2014; 1324 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 5:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/14/2014; 1264 xem 35 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 4:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/31/2014; 1707 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 5:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/24/2014; 1364 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 23:46:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/17/2014; 1479 xem 43 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 7:52:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1503 xem 42 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 3:17:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/3/2014; 1699 xem 37 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:24:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/27/2014; 1341 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 3:30:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2014; 2044 xem 39 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 10:58:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 40  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.