VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1266 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/21/2014; 1302 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 6:7:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/14/2014; 1246 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/31/2014; 1683 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/24/2014; 1341 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:25:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/17/2014; 1446 xem 43 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 13:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1488 xem 42 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/3/2014; 1675 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/27/2014; 1324 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 0:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2014; 2022 xem 39 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 21:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 40  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.