VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1239 xem 36 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/21/2014; 1270 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 4:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/14/2014; 1223 xem 35 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 1:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/31/2014; 1664 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 12:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/24/2014; 1323 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 19:32:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/17/2014; 1424 xem 43 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 18:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1462 xem 42 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 5:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/3/2014; 1648 xem 37 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 10:12:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/27/2014; 1304 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2014; 1996 xem 39 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 6:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 40  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.