VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1807 xem 37 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 23:37:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1417 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1431 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:8:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1297 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:59:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 1350 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:32:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 1778 xem 39 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1644 xem 39 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 23:14:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 1248 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2017; P: 4/18/2017; 991 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 17:12:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 1309 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.