VietChristian
VietChristian
nghe.app

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1751 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 9:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1378 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 21:6:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1394 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 9:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1268 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 14:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 1318 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 11:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 1738 xem 39 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 1:40:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1613 xem 39 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 20:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 1217 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 4:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2017; P: 4/18/2017; 950 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 1:23:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 1266 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 22:42:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.