VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/28/2013; 1206 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 8:26:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 1825 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 19:47:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/14/2013; 1304 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 17:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/7/2013; 1338 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 1:12:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/30/2013; 1575 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 12:16:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/23/2013; 1412 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 11:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1095 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 1:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:19-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/9/2013; 1446 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 9:24:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:18-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/2/2013; 1192 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 13:11:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/26/2013; 1590 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 10:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 40  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.