VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/28/2013; 1250 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 7:46:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 1890 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 6:58:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/14/2013; 1354 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 15:37:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/7/2013; 1380 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 15:55:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/30/2013; 1631 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 3:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/23/2013; 1450 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1162 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:19-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/9/2013; 1496 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 22:29:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:18-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/2/2013; 1252 xem 11 lưu
Xem lần cuối 59.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/26/2013; 1656 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 12:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 40  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.