VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/28/2013; 1222 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 22:55:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 1854 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 22:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/14/2013; 1325 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 21:15:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/7/2013; 1360 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 0:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/30/2013; 1605 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 20:47:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/23/2013; 1431 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 0:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1118 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 16:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:19-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/9/2013; 1470 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 10:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:18-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/2/2013; 1217 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 6:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/26/2013; 1613 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 23:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 40  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.