VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 22:47-53
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/10/2013; 1457 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 20:49:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/3/2013; 1598 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 3:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 9:30-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/24/2013; 1490 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 14:2:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/17/2013; 1050 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 23:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/10/2013; 1280 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 19:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/3/2013; 1192 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 19:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/27/2013; 1153 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 18:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/20/2013; 1011 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 7:32:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/13/2013; 1291 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 17:44:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:22-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/6/2013; 1252 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 18:21:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 40  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.