VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/30/2012; 1762 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 11:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/23/2012; 1469 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 14:11:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/16/2012; 1234 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 17:28:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/9/2012; 1402 xem 20 lưu
Xem lần cuối 45.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/2/2012; 1389 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/25/2012; 1249 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/18/2012; 1357 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:6-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/11/2012; 1045 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/4/2012; 1176 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 13:29:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/28/2012; 1537 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 23:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 40  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.