VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/30/2012; 1834 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 10:0:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/23/2012; 1513 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/16/2012; 1257 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:1:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/9/2012; 1433 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/2/2012; 1422 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 1:56:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/25/2012; 1283 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/18/2012; 1389 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:6-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/11/2012; 1072 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 2:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/4/2012; 1207 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/28/2012; 1576 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 8:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 40  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.