VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

2 Sa-mu-ên 12:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/25/2011; 1192 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 18:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2011; 1219 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 9:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2011; 941 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 4:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2011; 911 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 8:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2011; 1194 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2011; 1088 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 20:33:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/13/2011; 780 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 15:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2011; 880 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 7:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2011; 1122 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 5:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2011; 924 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 9:54:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 40  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.