VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 36:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2010; 1255 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 137:1-9; Ê-xơ-tê 4:15-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2010; 1075 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 13:39:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-15; 1 Cô-rinh-tô 10:31-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/10/2010; 1116 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 15:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2010; 1692 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:44:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-17; Hê-bơ-rơ 11:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2009; 1734 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 5:22:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2009; 1144 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 22:30:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2009; 943 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 3:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56; Ê-sai 7:14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2009; 681 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 9:19:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2009; 1091 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:34:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2009; 1281 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 4:58:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 40  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.