VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 36:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2010; 1261 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 13:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 137:1-9; Ê-xơ-tê 4:15-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2010; 1094 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:53:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-15; 1 Cô-rinh-tô 10:31-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/10/2010; 1125 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 7:10:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2010; 1700 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 0:56:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-17; Hê-bơ-rơ 11:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2009; 1743 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 15:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2009; 1155 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 7:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2009; 949 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 2:1:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56; Ê-sai 7:14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2009; 687 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 6:44:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2009; 1102 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 11:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2009; 1291 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 23:18:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 40  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.