VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 1:26-38; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1227 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 23:19:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18; Giăng 4:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 991 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 16:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2008; 983 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 0:21:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2008; 1126 xem 8 lưu
Xem lần cuối 23.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2008; 1460 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 0:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2008; 1255 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 5:7:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 6742 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 11:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 8045 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 17:10:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:42-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 2976 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 12:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2685 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 3:21:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 40  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.