VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 1:26-38; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1245 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 7:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18; Giăng 4:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1018 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 4:10:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2008; 1000 xem 10 lưu
Xem lần cuối 32.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2008; 1141 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 23:52:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2008; 1473 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 15:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2008; 1268 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 2:55:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 6771 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 16:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 8097 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 22:46:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:42-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 2995 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 6:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2699 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 17:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 40  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.