VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1166 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:15:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1789 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 5:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2016; P: 8/3/2016; 1386 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 19:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 1407 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 14:20:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:6-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 1606 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 6:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2016; P: 7/20/2016; 1627 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:44:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:10-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 1609 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 21:21:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1357 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 10:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1100 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 1447 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.