VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1137 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1761 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 4:37:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2016; P: 8/3/2016; 1359 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 1380 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:15:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:6-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 1586 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 12:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2016; P: 7/20/2016; 1602 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 20:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:10-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 1585 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:17:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1335 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 10:3:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1090 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 0:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 1423 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 23:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.