VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1115 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:30:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1724 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:0:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2016; P: 8/3/2016; 1338 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 1342 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:6-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 1553 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2016; P: 7/20/2016; 1558 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 10:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:10-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 1562 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 19:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1311 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:32:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1075 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:32:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 1392 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 20:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.