VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 15:33-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2016; P: 3/30/2016; 1139 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 7:10:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/13/2016; P: 3/20/2016; 1307 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 13:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 1928 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 17:43:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 1441 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:32:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2016; P: 2/24/2016; 1787 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 20:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2016; P: 2/24/2016; 1457 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 5:0:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 1650 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 7:9:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2016; P: 2/3/2016; 1780 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 17:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2334 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 18:22:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 9:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1612 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 22:52:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.