VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 15:33-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2016; P: 3/30/2016; 1054 xem 27 lưu
Xem lần cuối 21.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/13/2016; P: 3/20/2016; 1217 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 9:16:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 1773 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 16:17:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 1356 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 5:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2016; P: 2/24/2016; 1675 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2016; P: 2/24/2016; 1373 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 17:34:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 1563 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 6:41:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2016; P: 2/3/2016; 1721 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 6:1:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2250 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 12:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 9:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1561 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:7:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.