VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2249 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 13:6:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1531 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 13:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 1530 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 17:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 1500 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 12:17:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 1740 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 12:41:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2015; P: 12/2/2015; 1642 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 21:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 1653 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 1:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2284 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 6:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 1667 xem 26 lưu
Xem lần cuối 33.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 1744 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 20:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.