VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 1827 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 22:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/18/2015; P: 10/21/2015; 1347 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 8:51:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 2027 xem 28 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 8:13:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1537 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 16:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2189 xem 28 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 2:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1528 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 9:43:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 1423 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 23:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 1523 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 2:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 3:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1516 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 17:31:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2015; P: 8/26/2015; 1515 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 22:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.