VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 1888 xem 27 lưu
Xem lần cuối 37.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/18/2015; P: 10/21/2015; 1388 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 2:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 2075 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 13:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1581 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2239 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 18:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1560 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 1448 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 3:17:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 1559 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 3:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1565 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 4:7:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2015; P: 8/26/2015; 1541 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 22:51:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.