VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 1799 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 5:37:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/18/2015; P: 10/21/2015; 1332 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 4:52:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 1999 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 14:9:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1523 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 6:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2167 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 11:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1508 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 1:0:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 1404 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 12:12:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 1497 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:13:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 3:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1501 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 6:29:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2015; P: 8/26/2015; 1491 xem 19 lưu
Xem lần cuối 20.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.