VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 1088 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 7:56:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 1121 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 11:17:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2013; 1088 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 8:6:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2013; 748 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 13:1:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2013; 1090 xem
Xem lần cuối 11/27/2021 8:53:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 1037 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 16:43:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 1053 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 17:21:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 1027 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:1:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 793 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/3/2013; 1028 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 23:17:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.