VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/21/2012; 763 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 1:13:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/14/2012; 828 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 17:48:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/7/2012; 879 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 15:40:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/30/2012; 739 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 1:6:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/23/2012; 762 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:22-24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/16/2012; 757 xem
Xem lần cuối 10/10/2019 15:34:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/9/2012; 970 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 22:22:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/2/2012; 808 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 23:11:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/26/2012; 800 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 16:23:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/12/2012; 652 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 22:21:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.