VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 817 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 8:10:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/20/2012; 820 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 17:28:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Sáng-thế Ký 3:20-24; Sáng-thế Ký 4:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/13/2012; 1303 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 18:9:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 28:12-15; Ê-sai 14:12-17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/6/2012; 1061 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 18:45:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/29/2012; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 11:51:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/22/2012; 643 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 2:23:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/8/2012; 903 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 19:52:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 977 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 20:8:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:9-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/25/2012; 659 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 9:44:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/18/2012; 939 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:5:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 16  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.