VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 16:7-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/30/2011; 838 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 0:23:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/23/2011; 1465 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 0:15:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4; Giăng 16:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/16/2011; 967 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 8:59:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4; Giăng 16: 33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/9/2011; 1359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 22:48:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/2/2011; 1033 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 19:59:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/25/2011; 1293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:5:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 8:21:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1; Gióp 2:9-10; Châm-ngôn 14:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/11/2011; 1365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 17:26:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/4/2011; 938 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/28/2011; 916 xem
Xem lần cuối 1/23/2020 23:59:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 16  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.