VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Ti-mô-thê 6:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/21/2011; 1401 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 22:5:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/14/2011; 1070 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 13:43:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/7/2011; 934 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 0:11:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/31/2011; 1030 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 15:15:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26b
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/24/2011; 1281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:23:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/17/2011; 1235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 8:33:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/10/2011; 1326 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 15:54:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 16  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.