VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 690 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 11:1:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1157 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 4:9:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 858 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 4:58:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 830 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:0:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2013; 789 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:41:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2013; 562 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 1:29:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2013; 840 xem
Xem lần cuối 2/6/2020 1:57:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 13:45:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 846 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 8:35:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 775 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 21:13:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.