VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 622 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 15:2:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1099 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:34:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 825 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:12:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 787 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:1:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2013; 757 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 6:33:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2013; 532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 8:23:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2013; 800 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 21:37:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 779 xem
Xem lần cuối 10/7/2019 7:12:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 816 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 12:39:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 737 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 10:40:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.