VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 6:10-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/15/2022; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 22:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 11:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/24/2022; P: 4/25/2022; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 9:10:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 19:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2022; P: 4/15/2022; 261 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 22:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/10/2022; P: 4/12/2022; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 20:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:21-28
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/3/2022; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 15:10:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/20/2022; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 18:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/13/2022; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.